e-CIF for Arriving Passengers

e-CIF for Arriving Passengers

For more information about the e-CIF Form, please go to https://e-cif.redcross.org.ph.

Data Privacy
I understand I should provide correct and true information to the best of my knowledge. I am fully aware that I can be held criminally liable for any misdeclaration or intentional non-declaration made herein, pursuant to Republic Act No. 11332 or the "Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act" and other applicable laws and regulations.

Nauunawaan ko na kailangan kong magbigay ng tama at totoong impormasyon batay sa aking nalalaman. Alam kong maaari akong makasuhang kriminal sa pagbigay ng mali o hindi tamang impormasyon, ayon sa Republic Act No. 11332 o ang “Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act” at iba pang mga naaayong batas at regulasyon.

By filling and submitting this form, I agree to the above.
Sa pagsagot at pagsumite ng form na ito, sumasang-ayon ako sa nakasaad sa itaas.
IMPORTANT!
Please note that ANY and ALL information inputted in and submitted via this form will be reflected on your Certificate from the Bureau of Quarantine. Incorrect information may lead to delays in your release from quarantine. Please be guided accordingly.

Ang lahat ng impormasyong inyong ipapasa sa form na ito ay magiging batayan sa paggawa ng inyong Sertipiko mula sa Kawanihan ng Kuwarentina. Magdudulot ng pagkaantala sa inyong paglalakbay o pag-uwi ang anumang maling impormasyong inyong isasaad. Para sa inyong gabay.
Personal information

Apelyido

Unang Pangalan

Panggitnang Apelyido

Kaarawan

Age / Edad: -

Optional field (min 10, max 15 characters)

Civil Status -- Estadong Sibil

Sex
Contact information

Please input the email we should send the results to.

If you do not have a cell number, put the number of someone who knows you well and can contact you.

Who owns this cellphone number?
Address

Rehiyon

Tirahan

Emergency contact
Employment information

Travel history

Kailan ang inyong huling bisita sa Pilipinas? Pag hindi pa, ilagay ang petsa ng pagdating.

Petsa ng pag alis sa port of departure

Petsa ng pagdating sa Pilipinas

Lungsod na pinanggalingan bago dumating sa Pilipinas

Please only put the FLIGHT NUMBER of the flight coming to the PHILIPPINES (max 7 char)

OFW information
Are you an Overseas Filipino Worker?

What kind of OFW are you?

Do you work for an LMA (Licensed Manning Agency?)

Anong ang angencia nyo?

Exposure history
Have you been exposed to a known COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms?

mm/dd/yyyy

Have you been in a place with a known COVID-19 transmission 14 days before the onset of signs and symptoms

mm/dd/yyyy

Clinical information
Other illness
Pregnant
Identification
Upload identification
Additional Information
Do you consent to being contacted for blood donation?

Do you consent to PLASMA donation for blood transfusion in the event that you become COVID-19 POSITIVE?